واحد مدیریت

واحد فروش

واحد منابع انسانی و اداری

واحد بازرگانی

واحد مالی

امور پشتیبانی

واحد انبار