مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

زبان های خارجی

میزان تسلط به زبان انگلیسی

لطفا میزان مهارت خود در خواندن، نوشتن، مکالمه و درک مطلب را ذکر نمایید.

میزان تسلط به کامپیوتر

حجم فایل 5 MB فرمت PDF